Осеор – Osseor

Настоящият документ представлява резюме на Европейския публичен оценъчен доклад (EPAR) за Osseor. В него се разяснява как Комитетът по лекарствените продукти за хуманна употреба (CHMP) е оценил лекарството, за да даде положително становище за разрешаване за употреба и препоръки за условията на употреба на Osseor. Read More …