Нуедекста – Nuedexta

Настоящият документ представлява резюме на Европейския публичен оценъчен доклад (EPAR) за Nuedexta. В него се разяснява как Комитетът по лекарствените продукти за хуманна употреба (CHMP) е оценил лекарството, за да даде положително становище за разрешаване за употреба и препоръки за условията на употреба на Nuedexta. Read More …