Нексавар – Nexavar

Настоящият документ представлява резюме на Европейския публичен оценъчен доклад (EPAR) 3a Nexavar. В него се разяснява оценката на Комитета по лекарствените продукти за хуманна употреба (CHMP) относно лекарството, на която Комитетът основава становище за издаване на разрешение за употреба и препоръки относно условията на употреба Read More …