Неорекормон – NEORECORMON

Настоящият документ представлява резюме на Европейския доклад за обществена оценка. В него се разяснява как Комитетът за лекарствени продукти за хуманна употреба (CHMP) оценява проведените проучвания, за да направи препоръки как да се използва лекарството. Ако се нуждаете от повече информация за медицинското Ви състояние Read More …

Бинокрит – Binocrit

Настоящият документ представлява резюме на Европейския публичен оценъчен доклад (EPAR) за Binocrit. В него се разяснява оценката на Комитета по лекарствените продукти за хуманна употреба (CHMP) относно лекарството, на която Комитетът основава становище за издаване на разрешение за употреба и препоръки относно условията на употреба Read More …